Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Quadruped s.r.o. IČO: 09206621, sídlo: Milénova 130/6, Lesná, 638 00, Brno

1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují postupy a podmínky, za nichž společnost Quadruped s.r.o. (dále jen společnost), poskytuje služby spočívající v pořádání vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí (dále jen kurzy) pro fyzioterapeuty a lékaře (dále jen účastník), a podmínky, za nichž eviduje zájemce o kurzy (dále jen zájemce). Společnost je smluvní stranou, která je poskytovatelem služby spočívající v pořádání vzdělávacích kurzů.


2. Definice pojmů

2.1 Společnost

Společnost Quadruped s.r.o. je právnickou osobou, založenou dle českého práva, která poskytuje služby spočívající v pořádání kurzů, kde vystupuje na straně poskytovatele služeb (v daňovém dokladu uvedena jako dodavatel).

2.2 Zájemce

Zájemce je osoba, která prostřednictvím formuláře "žádost o zařazení na seznam vážných zájemců o kurz" (dále jen žádost) požádá společnost o zařazení na seznam vážných zájemců o kurzy pořádané společností. Společnost je oprávněna zasílat těmto zájemcům nabídky kurzů pořádaných společností.


2.3 Účastník

Účastník je fyzickou osobou, která se prostřednictvím přihlášky ve formě webového formuláře na stránkách www. Quadruped.cz přihlásí na kurz pořádaný společností, a to v termínu pro přihlášení, uvedeném v popisu kurzu na stránkách společnosti. Účastník je vždy konečným příjemcem služby. Účastník může být osobou odlišnou od osoby, která vstupuje do smluvního vztahu se společností na straně účastníka (např. zaměstnavatel účastníka - třetí osoba, která vysílá účastníka na kurz). V tomto případě se účastník označuje jako konečný příjemce služby (pro účely vystavení daňových dokladů). Účastník se stává účastníkem kurzu ve chvíli, kdy dojde platba za kurz na účet společnosti.


2.4 Náhradník

Náhradníkem je fyzická osoba, která se přihlásila na kurz jako účastník a které společnost sdělila e-mailem, že je vedena jako náhradník z důvodu překročení maximálního počtu účastníků.


2.5 Náhradní účastník

Náhradní účastník je osobou, která splňuje kvalifikační předpoklady být účastníkem a kterou účastník označí za osobu, která se kurzu účasní na místo účastníka.


2.6 Třetí osoba

Třetí osoba, která vysílá účastníka na kurz, je osoba, která vysílá účastníka na účast na kurzu (nejčastěji zaměstnavatel účastníka), a která vstupuje do smluvního vztahu na straně příjemce služby. Pro účely vystavení daňových dokladů je označována jako odběratel - plátce.


2.7 Kurz

Kurzem se pro účely smluvního vztahu mezi společností a účastníkem rozumí veškeré vzdělávací kurzy, vzdělávací akce, vzdělávací semináře, workshopy a konference, které pořádá a nabízí společnost.


2.8 Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Žádostí o zařazení na seznam vážných zájemců je myšlena žádost o zařazení do databáze společnosti pro konkrétní kurz. Pro účely účasti na kurzu musí každý zájemce vyplnit o odeslat přihlášku poté, co

je umožněno oficiální přihlašování na kurz.


2.9 Přihláška

Přihláška je formulář vyplněný účastníkem prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách společnosti www.quadruped.cz


3. Vymezení smluvních stran

3.1

Poskytovatelem služeb je společnost "Quadruped s.r.o.".


3.2

Příjemcem služeb je vždy fyzická osoba (účastník). Účastník se vždy přihlašuje na kurzy prostřednictvím přihlášky ve formě webového formuláře na stránkách společnosti. V některých případech může na straně účastníka vystupovat i třetí osoba, právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem ceny kurzu. Na daňovém dokladu platby za cenu kurzu je vždy uvedena jako odběratel. V případě, že plátcem není účastník, je tento vždy uveden na daňovém dokladu jako konečný příjemce.


4. Podmínky účasti na kurzu

4.1

Není-li v podmínkách kurzu určeno jinak, účastníkem kurzu může být lékař nebo fyzioterapeut. Společnost je oprávněna omezit, rozšířit či výčtem upřesnit okruh účastníků kurzu na základě kvalifikace zájemců.


4.2

Účastník je odpovědný za to, že pravdivě uvede svoji kvalifikaci, případně délku praxe. Společnost je oprávněna vyzvat účastníky k prokázání jejich dosažené kvalifikace a prokázání praxe, včetně potvrzení zaměstnavatele, či zařízení, kde tuto praxi vykonal, dále formou čestného prohlášení, případně obojí formou. Povinnost účastníka prokázat dosaženou kvalifikaci a absolvovanou praxi je uvedena v popisu kurzu, ve formuláři přihlášky, případně v informačním e-mailu zaslaném účastníku po přihlášení. Společnost není povinna zjišťovat kvalifikaci účastníků sama. V případě, že by účastník svým

nepravdivým uvedením, či nepravdivým doložením svých kvalifikačních předpokladů způsobil společnosti škodu, je společnost oprávněna po účastníku vymáhat škodu v plné výši, a to včetně příslušenství.


4.3

Jestliže společnost před zahájením kurzu, v jeho průběhu či po jeho skončení zjistí, že účastník nesplňuje kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu, je oprávněna účastníka z kurzu vyloučit, a to bez náhrady. Výjimkou je případ, kdy toto společnost zjistí s dostatečným předstihem a je možnost účast účastníka stornovat dle ustanovení o stornování účasti na kurzech, viz ustanovení 8.1 a následující těchto podmínek. Společnost je dále oprávněna odmítnout vydat účastníku certifikát, případně po účastníku vymáhat jeho vrácení. Společnost je dále povinna informovat certifikační autority či garanty certifikace, případně orgány státní správy dozoru na příslušném úseku o tom, že účastník společnost uvedl v omyl a certifikát získal neoprávněně.


4.4

ro účely získání příslušných certifikačních osvědčení, může být společností, či garantem, požadována určitá minimální účast účastníka na kurzu.


4.5

Podmínkou pro absolvování kurzu a vydání certifikátu může být úspěšné absolvování závěrečné zkoušky teoretické, nebo praktické, nebo obou, popř. i vypracování písemné práce. Podmínky zkoušky určuje společnost (a to i prostřednictvím certifikační autority) a o podmínkách zkoušky informuje účastníky před začátkem kurzu.

4.6

Pro účely stanovení či upřesnění obsahu kurzu, či jeho programu, může společnost po účastníku vyžadovat další informace, například konkrétní absolvovanou školu, kde získal odbornou způsobilost, rok absolvování studia, absolvované kvalifikační kurzy v rámci studia, či mimo něj.


4.7

Vydání certifikátu může být podmíněno registrací účastníka na webovém portálu certifikační autority, stejně tak jako stažení certifikátu v elektronické podobě pro účely zálohování, či tisku. Stažení certifikátu z tohoto portálu může být omezeno časovou lhůtou, případně jinou podmínkou, jako je vyplnění dotazníku, atp.


5. Zájemce o zařazení do seznamu vážných zájemců o kurzy (zájemce)


5.1

Společnost pro účely plánování budoucích kurzů a nutnosti včasné rezervace termínů konání kurzů v součinnosti a dle časových možností lektorů, a to zejména zahraničních, vytváří tzv. seznam vážných zájemců o kurz. Společnost tímto způsobem umožňuje potenciálním účastníkům vyjádřit svůj předběžný vážný zájem na účasti v kurzu, případně vážný zájem o účast v kurzu ve chvíli, kdy není doposud zpřístupněno přihlašování účastníků na kurz.


5.2

Zájemci, kteří požádají o zařazení do seznamu vážných zájemců prostřednictvím formuláře na webových stránkách společnosti, obdrží od společnosti potvrzující e-mail o jejich zařazení a evidenci společností. Vedení zájemce v seznamu vážných zájemcům nezavazuje společnost k povinnost příslušný kurz vypsat.


5.3

Společnost je oprávněna, pro garantování místa na kurzu, stanovit a vyžadovat po zájemci zálohu. V případě stanovení takovéto zálohy je o její výši zájemce informován v textu informačního e-mailu, v textu žádosti o zařazení do seznamu vážných zájemcům nebo obojím způsobem. Zájemci je následně spolu s potvrzovacím e-mailem o zařazení na seznam vážných zájemců o kurz zaslána i zálohová faktura v dané výši. Rozhodujícím dnem pro zařazení zájemce na seznam vážných zájemců o kurz, s garancí místa na kurzu, je den připsání platby zálohy na účet společnosti. V případě, že je platba zálohy připsána na účet společnosti v okamžiku zaplnění všech míst na kurzu, je zájemce zařazen jako náhradník. O tomto je zájemce v informačním e-mailu informován společností. Náhradníkům, kteří se z důvodu naplněného kurzu následně kurzu nezúčastní, bude uhrazená záloha vrácena. V případě, kdy je tato záloha stanovena a zájemce tuto zálohu neuhradí, není zařazen na seznam vážných zájemců o kurz a nemá garantováno místo v kurzu i v případě, že po spuštění přihlašování účastníků podá přihlášku do kurzu. Po podání přihlášky se postupuje, jak je uvedeno části o přihlašování do kurzu. Viz ustanovení 6.1 a následující těchto podmínek.


5.4

Po otevření oficiálního přihlašování do daného kurzu budou všichni zájemci zařazení na seznam vážných zájemců o kurz, včetně těch, kteří byli zařazeni jako náhradníci, ze strany společnosti informováni e-mailem a vyzváni k podání přihlášky ve lhůtě stanovené společností. Každý zájemce, který trvá na své účasti na kurzu, pak musí vyplnit a odeslat přihlašovací formulář na kurz ve stanovené lhůtě. Jestliže zájemce, coby účastník, odešle svoji přihlášku na kurz v termínu určeném společností, pak mu

bude záloha započtena na cenu kurzu. Jestliže zájemce nezašle svoji přihlášku, coby účastník kurzu, do termínu určeného společností, pak tato záloha propadne společnosti. Záloha taktéž propadne i v případě, že účastník s garantovaným místem na kurzu, či náhradník (zájemce, který uhradil zálohu) podá svoji přihlášku včas, ale nezaplatí cenu kurzu.


5.5

Zájemce, který uhradil zálohu, a který sdělí e-mailem ve lhůtě pro přihlášení se na kurz (uvedena na stránkách společnosti a informativním e-mailu) společnosti, že se kurzu nezúčastní, je oprávněn požádat o vrácení zálohy, případně tato zůstane zachována pro příští termín vyhlášení téhož kurzu.


5.6

V případě změny termínu kurzu ze strany společnosti, který byl stanoven v době odeslání žádosti o zařazení na seznam vážných zájemců o kurz, informuje společnost o této změně termínu zájemce e-mailem a vyzve ho, aby ve stanovené lhůtě (uvedené v emailu) k vyjádření, zda trvá jeho zájem o zařazení na seznam i u nového termínu. Pokud zájemce ve stanovené lhůtě vyjádří zájem i o nový termín, má se za to, že uhrazená nevratná záloha se vztahuje k tomuto novému termínu a dále se postupuje podle bodu 5.4 těchto podmínek. V případě, že zájemce ve stanovené lhůtě na výzvu nereaguje, má se za to, že s novým termínem souhlasí a uhrazená nevratná záloha se vztahuje k tomuto novému termínu a dále se postupuje podle bodu 5.4 těchto podmínek. V případě, že je termín kurzu ze strany společnosti zcela zrušen, má zájemce nárok na vrácení uhrazené zálohy v plné výši. V případě kurzů, které nemají v době odeslání žádosti o zařazení na seznam vážných zájemců o kurz stanoven termín, má se za to, že zájemce akceptuje jakýkoli termín navržený společností. V případě, že následně zájemce nevyužije výzvy k přihlášení na kurz, nebo nesdělí e-mailem společnosti, že o účast na kurzu v tomto termínu nemá zájem, uhrazená nevratná záloha propadá ve prospěch společnosti.Zájemci a účastníci kurzů souhlasí s tím, aby jim společnost zasílala nabídky na případné kurzy další.


6. Uzavírání smluv

6.1

Účastník vyplní a odešle přihlašovací formulář na webu společnosti www.quadruped.cz a to včetně souhlasu účastníka se zpracováním osobních údajů a včetně souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tímto odesláním se účastník zavazuje uhradit řádně a včas plnou cenu kurzu. V případě nesdělení povinných, nebo sdělení neúplných údajů účastníka, případně třetí osoby, má společnost právo uzavření smlouvy odmítnout a přihlášku neakceptovat. Společnost vylučuje přijetí přihlášky s dodatkem nebo odchylkou (užití ust. § 1740, odst. 3 obč. zák.). Účastník má povinnost před vlastním odesláním přihlášky tuto zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v přihlášce jsou společností považovány za správné.

6.2

Společnost potvrdí obdržení přihlášky účastníku potvrzovacím e-mailem, jehož přílohou je zálohová faktura na plnou cenu kurzu. V případě, že společnost obdrží přihlášku zájemce ve chvíli, kdy je již naplněn maximální počet účastníků kurzu, společnost zašle účastníku informační e-mail, kde jej upozorní, že byl zařazen do seznamu účastníků kurzu jako náhradník a prozatím účastníku nezašle zálohovou fakturu na cenu kurzu. V případě, že se v kurzu neuvolní místo, nemá účastník v postavení náhradníka právo absolvovat kurz a společnost není povinna kurz účastníku poskytnout. V případě, že se v kurzu uvolní místo, zašle společnost účastníku informativní e-mail, kde se dotáže účastníka, zda trvá jeho zájem o účast na kurzu. Pakliže náhradník svoji účast potvrdí, zašle mu společnost zálohovou fakturu na cenu kurzu, která může z časových důvodů obsahovat zkrácenou dobu splatnosti. Okamžikem připsání ceny kurzu na účet společnosti je účastník oprávněn k účasti na kurzu. Připsáním ceny kurzu na účet společnosti se účastník, případně osoba, která účastníka na kurz vysílá, stává oprávněnou smluvní stranou smlouvy se společností a účastník se tak stává konečným příjemcem služby.


6.3

Platby budou prováděny bezhotovostním převodem. Platby v hotovosti jsou možné pouze s výslovným souhlasem společnosti.


6.4

Ve vybraných případech může být podmínkou pro přihlášení účastníka a pro jeho účast na kurzu další požadavky. Těmi mohou být například požadavek k registraci účastníka na portálu garanta, lektora, profesní organizace či certifikační autority, poskytující certifikát, či jinou formu oprávnění. Tyto požadavky na další registraci mohou být vyžadovány i pro účely zpřístupnění studijních materiálů účastníkům, případně pro získání certifikátů. Informace o nutnosti další registrace a všechny potřebné úkony jsou poskytnuty v informačním e-mailu, případně popisu kurzu, podmínkách certifikační autority, nebo v instrukcích podaných lektorem, případně garantem kurzu.


6.5

Jednotlivé kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a společnost má právo kdykoliv lektora, či lektory vyměnit, změnit jejich počet v kurzu, a to i v jeho průběhu. Fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor, není důvodem ze strany účastníka ke zrušení jeho účasti na kurzu, ani jej neopravňuje k vrácení zaplacených peněz za kurz.


6.6

Účastník nemá nárok na vrácení peněz za kurz, ani jeho části v případě, že se v kterémkoliv okamžiku rozhodne svoji účast na kurzu přerušit, nebo jej nedokončí.


6.7

Účastník, jakožto příjemce služby, je osobou, u níž se předpokládají určité kvalifikační předpoklady, znalost postupů lege artis v daném oboru, jenž je předmětem kurzu. Proto je účastník dostatečně fundován k výběru a zvážení své účasti na kurzu. Účastník tak není ve vztahu ke společnosti v postavení spotřebitele.


7. Zrušení kurzu

7.1

Společnost si vyhrazuje právo zrušit kurz, nebo změnit termín, kdy je kurz pořádán. Již přihlášený účastník má nárok na vrácení zálohy na cenu kurzu, a to v plné výši. V případě zálohy zaplacené zájemcem vrátí společnost zálohu také tomuto zájemci zařazenému na seznam vážných zájemců o kurz. Účastníci i zájemci berou na vědomí, že zrušením kurzu jim nevznikají žádné další nároky vůči společnosti, a to ani příslušenství vrácené zálohy na cenu kurzu. Zálohové platby poskytnuté účastníkem společnosti, společnost vrátí vždy na účet účastníka, či třetí osoby (plátce; odběratele), ze kterého

byla platba poskytnuta.


7.2

V případě změny termínu konání kurzu bude účastníkům nabídnut nový termín. V případě, že účastník nebude s přesunutím nového termínu souhlasit, společnost mu vrátí všechny, již zaplacené zálohy na cenu kurzu v plné výši. Obdobným způsobem bude společnost postupovat i v případě zájemců zařazených na seznam vážných zájemců o kurz, kteří zaplatili zálohu.


7.3

V případě změny termínu kurzu společnost ponechá již zaplacenou zálohu na cenu kurzu na svém účtu a započte ji na cenu kurzu konaného v novém termínu, pakliže s tímto vysloví účastník, či zájemce zařazený na seznam vážných zájemců, souhlas.


7.4

Zálohová faktura obsahuje datum splatnosti. V případě splacení ceny kurzu po datu splatnosti je společnost oprávněna požadovat po účastníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý, i započatý den prodlení. V případě, že cena kurzu není v plné výši uhrazena 14 kalendářních dní před prvním dnem konání kurzu, je společnost oprávněna přihlášenému účastníku zrušit účast na kurzu. Toto společnost učiní prostřednictvím e-mailu, který zašle účastníku. V takovém případě není dotčena

povinnost přihlášeného účastníka uhradit smluvní pokutu.


7.5

V případě, že účastník zaplatí zálohu na cenu kurzu po splatnosti zálohové faktury a nebyla mu společností zrušena účast na kurzu, je společnost oprávněna odmítnout účast účastníka na kurzu a v tomto případě vrátí účastníku zálohovou platbu. V takovém případě není dotčena povinnost přihlášeného účastníka uhradit smluvní pokutu.


7.6

Zrušení účasti na kurzu ze strany přihlášeného účastníka se řídí podmínkami pro stornování účasti uvedenými v bodě 8 těchto podmínek. V případě změny termínu kurzu ze strany společnosti jsou všichni přihlášení informováni e-mailem a je jim nabídnut termín náhradní. Přihlášený účastník má právo v takovém případě účast na kurzu odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny kurzu v plné výši. V případě, že svou účast na náhradním termínu přihlášený přijme, má se za to, že uhrazená cena původního termínu kurzu je úhradou účasti na náhradním termínu kurzu. Zdanitelným plněním se pak

pro účely daně z přidané hodnoty stává první den konání kurzu v novém termínu.


7.7

Fakturu - daňový doklad na platbu za absolvování kurzu obdrží účastník při absolvování kurzu, anebo po něm.

7.8

Přihlášený může delegovat povinnost úhrady ceny kurzu na třetí stranu tím, že v přihlášce vyplní fakturační údaje této třetí strany (např. svého zaměstnavatele). V takovém případě se předpokládá, že tak přihlášený účastník učinil s vědomím a se souhlasem této třetí osoby. Je pak povinností přihlášeného účastníka zajistit předání zálohové faktury této třetí osobě a ověřit si, že tato uhradí společnosti zálohovou fakturu řádně a včas. Účastník následně zajistí předání faktury - daňového dokladu této osobě. V případě neuhrazení zálohové faktury třetí osobou řádně a včas je společnost oprávněna postupovat jako bodě 7.4 těchto podmínek.


8. Storno podmínky - podmínky pro zrušení účasti na kurzu (storno podmínky). Podmínky účasti náhradního účastníka.

8.1

Žádost a zrušení účasti na kurzu účastníci zašlou emailem na adresu info@quadruped.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti. Při zrušení účasti je nutné uvést Vaše jméno, e-mail, v případě uhrazení zálohy číslo variabilního symbolu uvedeného na zálohové faktuře. Peníze budou účastníku vráceny na stejný účet, ze kterého byla uhrazena záloha.

Účastníku bude zaslán na e-mailovou adresu, uvedené v přihlášce na kurz, opravný

daňový doklad o vrácení zálohy s vyznačením vrácení zálohy a provedením odečtu storno

poplatku.


8.2

Případě zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka, je společnost oprávněna požadovat poplatky za zrušení účasti na kurzu (storno poplatky), a to v následující výši:


• Do 30 dní před začátkem kurzu storno poplatek 1500,- Kč včetně DPH


• 29-15 dní před začátkem kurzu storno poplatek 50 % z ceny kurzu včetně DPH


• 14 a méně dní před začátkem kurzu storno poplatek 100 % z ceny kurzu včetně DPH


• V případě, že si za sebe přihlášený účastník najde náhradního účastníka kurzu, je storno poplatek 0%, je však nutné nahlásit změnu nejpozději 7 dní před prvním dnem kurzu a náhradní účastník musí vyplnit přihlašovací formulář do kurzu nejpozději 7 dní před prvním dnem kurzu, při splnění podmínek uvedených v bodě 8.3 těchto podmínek.


8.3

Účastník může za sebe poslat náhradního účastníka, pakliže tento splňuje kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu. Storno poplatek pak účastník neplatí. Náhradní účastník je však povinen vyplnit přihlášku na kurz, včetně všech náležitostí, a to i v případě, že plátcem zálohy na cenu kurzu bude jak za účastníka, tak i za jeho náhradního účastníka jedna osoba (třetí osoba). Poté, co tento náhradní účastník uhradí zálohu na cenu kurzu, bude účastníku, či třetí osobě (plátci) vrácena jím uhrazena záloha na cenu kurzu.


8.4

Pokud se účastník kurzu nezúčastní, cena kurzu se nevrací.


9. Podmínky účasti účastníků na kurzu

9.1

Každý z účastníků kurzů je odpovědný za svůj zdravotní stav, a to jak ve vztahu ke svému zdraví, tak i ve vztahu k dalším osobám - lektorům a účastníkům kurzů. Společnost je oprávněna odmítnout účast účastníka či zájemce na kurzu, který není zjevně zdravotně způsobilý a mohl by svým zdravotním stavem ohrozit další účastníky kurzu, lektory, nebo svoji osobu, a to bez náhrady.


9.2

Účastník je povinen informovat lektora, či garanta kurzu o svém zdravotním stavu, a to zejména z důvodu případných kontraindikací při praktických ukázkách v průběhu kurzu.


9.3

Dále je společnost oprávněna odmítnout provést praktickou část kurzu v součinnosti s osobou, u které se projevuje kontraindikace ve vztahu k nacvičovaným technikám.


9.4

Další požadavky na zdravotní stav účastníků (např. očkování) mohou být společností stanoveny ve vztahu ke specifikám pořádaného kurzu, přičemž tyto budou uvedeny v informačním e-mailu.


9.5

Pro účely praktických nácviků (především u manuálních technik) jsou účastníci povinni mít ostříhané nehty a nenosit žádné šperky, či bižuterii.


9.6

Účastníci jsou povinni chránit vybavení v prostorách pořádání kurzu.


9.7

Účastníci se pro účast na kurzu vybaví pohodlným, případně sportovním oblečením a přezůvkami. Specifikace vybavení účastníků bude vždy uvedena v informativním emailu, kteří účastníci obdrží od společnosti.


9.8

Ve výukových prostorách platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech výukových prostor je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém, zapáchajícím, nebo zjevně nevhodném oblečení. Do výukových prostor je povolen vstup pouze v přezuvkách. V případě nedodržení nebo nerespektování těchto pravidel je zástupce společnosti oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby výukové prostory opustily. Pokud tak neučiní mohou být tito účastníci z výukových prostor bez náhrady vykázány.


10. Další práva a povinnosti účastníků, výukové materiály

10.1

V průběhu trvání kurzu jsou účastníkům kurzu poskytovány vzdělávací informace prostřednictvím materiálů tištěných, elektronických či multimediálních. Tyto materiály jsou určeny výhradně pro účely výuky a osobní potřebu účastníků. Tyto materiály nesmí být celé, ani jejich části, jakýmkoliv způsobem šířeny, kopírovány či upravovány a využívány jinak, než jako výukové materiály pro účely kurzu a pro jednotlivého účastníka.


10.2

Účastník, jemuž jsou tyto materiály dávány k dispozici, odpovídá za ochranu autorských a původcovských práv autorů a původců všech materiálů, které jsou mu dávány k dispozici. Účastník dále odpovídá za ochranu autorských, původcovských, či patentových práv, či práv z ochranných známek, se kterými přijde během kurzu do styku, případně jsou mu poskytnuty v učebních materiálech. Účastník bere na vědomí, že veškeré know-how, které nabyl v průběhu kurzu, je oprávněn využít pouze v souladu s lege artis (viz ust. 10.5 těchto podmínek) při poskytování zdravotních služeb.


10.3

Nositeli autorských práv ke studijním materiálům, či osobami oprávněnými k užití těchto materiálů pro účely kurzu, jsou lektoři, garanti kurzů, nebo společnost.


10.4

Veškeré výukové materiály či i jejich části, v jakékoliv formě, nenahrazují odbornou pomoc, a to jak při stanovení diagnózy, stanovení léčebného plánu, tak i při léčbě samotné a provádění léčebných, či rehabilitačních technik.


10.5

Účastníci, jako osoby vybavené odbornou znalostí, disponující odbornou způsobilostí, nebo i specializovanou způsobilostí pro poskytování zdravotních služeb, jsou tedy schopni a povinni vždy posoudit vhodnost daného postupu u daného pacienta a jsou proto vždy povinni postupovat lege artis. Účastníci dále berou na vědomí, že veškeré informace podávané prostřednictvím kurzu, jsou informace podávané v obecné rovině, které nezohledňují a nemohou zohlednit veškeré eventuality, se kterými se účastníci mohou při poskytování zdravotních služeb pacientům setkat. Účastníci jsou při poskytování

zdravotních služeb pacientům vždy povinni zvážit všechny indikační, kontraindikační a interakční faktory pacientů a vždy postupovat lege artis, tedy vždy zvážit veškerá rizika použití daného postupu u konkrétního pacienta. Společnost, lektor a garant nezodpovídají za případné újmy na zdraví pacientů při nedodržení postupu a omezení uvedených v tomto odstavci, či při nevhodném užití vyučovaných léčebných postupů.


10.6

Veškeré pořizování obrazového a zvukového záznamu během celého kurzu nebo jeho části je možné pouze s výslovným předchozím souhlasem lektora.


10.7

Veškeré záznamy obrazem i zvukem jsou určeny výhradně k osobnímu studijnímu použití účastníků a nesmí být jakýmkoliv způsobem šířeny dále.


10.8

Účastníci berou na vědomí, že v průběhu kurzu může společnost pořizovat fotografie, obrazové a zvukové záznamy pro účely dalšího vzdělávání a pro účely použití na webových stránkách a sociálních sítích společnosti.


10.9

Účastníci berou na vědomí, že vzájemný praktický nácvik technik probíhá ve spodním prádle, či v plavkách. Účastníci berou na vědomí, že některé nacvičované techniky mohou způsobit diskomfort účastníků, či mít nepříjemný, až bolestivý charakter.

10.10

Účastníci svým souhlasem s formulářem při přihlášení se na kurz pořádaný společností prohlašují, že jsou plně způsobilí k výkonu zdravotnického povolání a profese a nic jim nebrání na účasti v kurzu.


10.11

V průběhu kurzu je ve výukových prostorách zpřístupněn účastníkům přístup na internet. Účastník je odpovědný za obsah a legálnost veškerého obsahu, který prostřednictvím připojení společnosti umístí na web, či prostřednictvím společnosti z webu stáhne.


10.12

Účastníci kurzů, kteří absolvovali kurz a případně složili závěrečné zkoušky a obdrželi příslušný certifikát, nejsou oprávněni danou problematiku vyučovat, či jiným způsobem dále šířit, předávat atp., a to ani populárně naučnou formou.


11. Cena kurzu

11.1

Cena kurzu může být stanovena jak v korunách českých (CZK), tak i v EUR. Závazná a neměnná je vždy cena uvedená v CZK. Cena kurzu v EUR je uvedena na stránkách společnosti vždy orientačně. Cena v EUR je vždy stanovena dle směnného kurzu EUR a CZK ke dni vystavení zálohové faktury dle aktuální výše kurzu měn vyhlášených Českou národní bankou.


11.2

Součástí kurzu mohou být i výukové materiály. Není-li uvedeno jinak, tyto jsou zahrnuty v ceně kurzu a uvedeny v popisu kurzu na webových stránkách společnosti.


12. Zpracování osobních údajů

12.1

Při vyplňování formuláře žádost o zařazení na seznam vážných zájemců o kurz a přihlášky na kurz, jsou účastník, nebo zájemce, povinni sdělit společnosti své osobní a jiné údaje uvedené v příslušném formuláři na webových stránkách společnosti. Tyto údaje jsou rozděleny na povinné a nepovinné. V případě nesdělení povinných údajů, má společnost právo uzavření smlouvy, či zařazení na seznam vážných zájemců odmítnout a přihlášku, či žádost neakceptovat. Nepovinné údaje jsou uvedeny pouze pro účely zpřesnění obsahu kurzu pro přihlášené.


12.2

Součástí "žádosti o zařazení na seznam vážných zájemců o kurz" a přihlášky na kurz je vždy vyjádření souhlasu zájemce, nebo účastníka, se zpracováním svých osobních údajů společností, a to ve smyslu aplikovatelného práva, kterým jsou příslušné předpisy o ochraně osobních údajů podle právních předpisů členského státu společnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"). V případě rozporu mezi ustanoveními právních předpisů členského státu účastníka a společnosti pro ochranu údajů a GDPR má GDPR přednost ode dne aplikovatelnosti GDPR, tj. od 25. května 2018. Předpokládá-li GDPR závaznost zvláštních vnitrostátních předpisů a v případě, že členský stát správce nebo členský stát zpracovatele vydal takové zvláštní vnitrostátní předpisy (prováděcí předpis), smluvní strany se rovněž zavazují dodržovat tyto vnitrostátní předpisy.


12.3

V případě, že na straně účastníka vystupuje třetí osoba, která účastníka na kurz vysílá a je vedena jako plátce ceny kurzu (nejčastěji zaměstnavatel účastníka), uzavře tato třetí osoba se společností smlouvu o zpracování osobních údajů, kde je společnost vedena jako zpracovatel údajů. I v tomto případě musí účastník vyjádřit svůj souhlas dle ust. 12.2 těchto podmínek.


12.4

Účastníci a zájemci dávají společnosti výslovný souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a elektronické adresy pro účely zasílání kontaktních sdělení, obchodních sdělení, propagačních materiálů, certifikátů a daňových dokladů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně, a to po dobu neurčitou. Zájemce, či účastník je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat.


12.5

Po ukončení smlouvy o poskytování kurzu a vypořádání všech vzájemných práv a povinností společnost vymaže údaje účastníka ze své databáze. Zájemce, nebo účastník však dává společnosti souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, kvalifikačních a profesních předpokladů a informací, adresy a jiných kontaktních údajů a na dobu neurčitou po ukončení smlouvy, a to za účelem nabídky kurzů pořádaných společností. Účastník, či zájemce má právo tento souhlas při ukončení smlouvy, případně kdykoliv později, písemně odvolat.


12.6

Účastníci souhlasí s tím, že během kurzů budou pořizovány fotografie, audio a video záznamy pro účely dokumentaci a propagaci společnosti, a to prostřednictvím webových stránek společnosti a sociálních sítí.


13. Závěrečná ustanovení

13.1

Pro účely této smlouvy je smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace s využitím webového formuláře. Pro účely komunikace se společností je za písemnou formu považována e-mailová komunikace, přičemž na straně společnosti jsou považovány za adresy pro doručení elektronické adresy uvedené v sekci kontakt na webových stránkách www.quadruped.cz.


13.2

Smluvní vztah mezi společností, zájemcem, účastníkem, či třetí osobou, která vysílá účastníka na kurz, se řídí českým právem, a to i v případě, že je ve smluvním vztahu přítomen mezinárodní prvek. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - občanským zákoníkem (obč. zák.)


13.3

V případě, že se kterékoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení (§ 576 obč. zák). Pro účely smlouvy se společností se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: § 557, § 558 odst. 2 (obchodní zvyklosti), § 1740, odst. 3 (přijetí s dodatkem, nebo odchylkou).


13.4

Vyplněním přihlášky do kurzu účastník, či osoba, která jej vysílá na kurz, potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Společnost vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ze strany účastníka.


13.5

Společnost si vyhrazuje právo odchýlit se od smluvních podmínek. V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a informacemi, sdělenými společností v informativním e-mailu, na webových stránkách společnosti, poskytnutými poskytovatelem certifikátu, či lektorem, nebo garantem kurzu, si společnost vyhrazuje právo se od těchto smluvních podmínek odchýlit.


13.6

Společnost si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek. Tyto podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání smluvních vztahů se společností. Ukončení smluvního vztahu se nedotýká platnosti a účinnosti těch ustanovení těchto podmínek, která s ohledem na svou povahu musejí přetrvat až do úplného vyřízení všech nároků ze smluvního vztahu vyplývajících, zejména ustanovení o volbě rozhodného práva, smluvní pokutě a dalších.


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2021.
.

.

Kurz Klappova lezení, Všechna práva vyhrazena 2024

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!